Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro kupující při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy Roman Svatoň – eZebra.cz (dále jen "prodávající") prostřednictvím internetového obchodu www.ezebra.cz.

V případě, že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: reklamace@ezebra.cz, nebo na telefonním čísle: +420 739 771 570.

 

Povinnosti a práva kupujícího

•             kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

•             pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč denně.

•             pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek si ponechat k jeho dalšímu prodeji.

•             kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil.

·                 Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího.

·                 Dovolujeme si kupující upozornit, že dodavatelé nevyřizují reklamace bez kompletního příslušenství, a proto i my musíme dodržet jejich podmínky!

 

Povinnosti a práva prodávajícího

•             reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, ze zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Záruční doba

·                 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

·                 Záruční doba u zboží pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (IČ, DIČ) je 12 měsíců.

 

Záruční podmínky

·                 Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

·                 Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží kupující stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

·                 Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad a to na e-mail: reklamace@ezebra.cz, info@ezebra.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se nevztahuje na:

•             vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna částí,….), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení – přetěžování nad nosnost, neúměrná teplota).

•             opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním – např. poškození pneumatik, ráfků a duší, poškrábání a odření částí, poškození rámů, dle §619 Občanského zákoníku.

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

•             s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci

•             poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy

•             u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku.

Tento reklamační řád nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Zpět do obchodu